Partnerji

Regija Abruzzo (Italija)

Regija Abruzzo je politična in upravna vlada regije, ki se nahaja v središču Italije. Deluje na različnih področjih, kot so zdravstvo, kultura, socialne zadeve, poklicno usposabljanje in izobraževanje, energetika, okolje, javna dela in ekonomija. Regija izvaja nadzor v vseh občinah in na drugih lokalnih ravneh oblasti. Urad za enake možnosti regije Abruzzo izvaja aktivnosti, katerih cilj je spodbujanje raznolikosti in boj proti diskriminaciji. Pred nekaj leti je Regija Abbruzzo ustanovila center za podporo migrantom in ženskam iz različnih manjšin, ki so žrtve nasilja in diskriminacije, in za povečanje osveščenosti o enakosti spolov. To je vodilo v vzpostavitev  Regionalnega centra za boj proti diskriminaciji, ki deluje v podporo migrantom in z namenom krepitve integracije.

 

Mirovni inštitut (Slovenija)

Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije - je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo na raznih področjih družboslovja in humanistike (sociologija, antropologija, politologija, filozofija, ekonomija, pravo itd.). Cilj ni le kritično izražanje o družbenem dogajanju, temveč tudi aktivno poseganje vanj, torej povezovanje akademskih raziskav in refleksije s praktičnim izobraževalnim in strateškim svetovalnim delom na različnih področjih javnih politik in javnega delovanja sploh. Zato deluje hkrati tudi kot civilnodružbena nevladna organizacija na nacionalni, EU in mednarodni ravni.

 

ENAR - Evropska mreža proti rasizmu 

ENAR, Evropska mreža proti rasizmu, se od leta 1998 uspešno bori proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in nestrpnosti, ter spodbuja polno enakost za vse v Evropi. Poslanstvo ENAR je spodbujanje kolektivnega glasu civilne družbe in vplivanje na procese odločanja v EU pri:

 • odpravljanju negativnih posledic diskriminacije, ki temelji na barvi kože, etničnosti, nacionalnosti, državljanstvu, religiji, kulturi ali pravnem statusu;
 • spodbujanju raznolikosti in ustvarjanju pogojev za enakopravno sodelovanje v skupnosti, utemeljeni na pluralnosti vrednot;
 • zagotavljanju, da sta antirasizem in enakost vključena v vse ustrezne politike Evropske unije.

ENAR zaposluje 8 oseb za polni delovni čas in pripravnike ter pripravnice s štipendijami. Po prestrukturiranju v letu 2013 ima sedaj ENAR upravni odbor 11 članov, ki zastopajo več kot 150 organizacij članic.

 

ISIG - Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Italija) 

ISIG je neodvisni raziskovalni inštiut, priznan s strani italijanskega Ministrstva za izobraževanje in raziskave. ISIG ima status posebnega svetovalca Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov (ECOSOC). ISIG je institucija, ki deluje tako v regionalnem kot mednarodnem okviru. Priznan je kot center odličnosti za študij mednarodnih odnosov in čezmejnih in etničnih odnosov ter manjšinskih pravic, miru in reševanja konfliktov, družbe in socialne politike, gospodarstva in lokalnega razvoja, demokracije in civilne družbe, rabe zemljišč in upravljanja tveganja za okolje.

 

Varuh človekovih pravic manjšin (Finska)

Naloga varuha človekovih pravic manjšin je izboljšati status in pravno zaščito etničnih manjšin na Finskem in preprečevanje ter ukrepanje zoper etnično diskriminacijo. Varuh človekovih pravic deluje tudi kot nacionalni poročevalec o trgovini z ljudmi. Dejavnosti varuha človekovih pravic so osredotočene na migrante, tujce, ki živijo na Finskem, in tradicionalne etnične manjšine, kot so Romi in Saami.

 

Progetti Sociali (Socialni projekti) (Italija) 

Progetti Sociali je socialno podjetje, namenjeno socialnemu vključevanju, enakosti in trajnostnemu razvoju. Dejavnosti so zlasti osredotočene na pospeševanje vključevanja znanja, tehnologije in kulture. Od leta 2008 združuje svoj nepridobitni značaj s poslanstvom socialnega napredka. Deluje kot svetovalno telo ter kot partner pri razvoju projektov in storitev. Delo Progetti Sociali vključuje načrtovanje, izvajanje in koordiniranje socialnih projektov. Partnerstva oblikuje tako z evropskimi kot z nacionalnimi in lokalnimi javnimi ter zasebnimi organizacijami za dosego skupnih ciljev. Druge dejavnosti vključujejo usposabljanje za raziskovanje, informiranje in komuniciranje. 

 

Univerza Eötvös Loránd (Madžarska)

ELTE je ena najbolj prestižnih univerz na Madžarskem z izjemnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi izkušnjami o vprašanjih rasizma in manjšin. ELTE-UNESCO Oddelek za manjšinske študije na Fakulteti za družbene vede se osredotoča tako na zgodovinske probleme etničnosti in manjšin v Vzhodni in Srednji Evropi, kot na ksenofobijo, anti-semitizem, predsodke do Romov, vključujoč vprašanja spolov, ter novi avtoritarizem. Predmeti in programi, ki jih ponuja Oddelek za manjšinske študije, obravnavajo tematike z vidika socialne psihologije, zgodovine, antropologije, sociologije, prava in družboslovne metodologije. ELTE-UNESCO Oddelek za manjšinske študije sodeluje s Centrom za družbeno raziskovanje konfliktov. Dejavnosti, ki jih vodi ELTE, vključujejo različne projekte, kot so raziskovalni seminarji na univerzah po vsej Madžarski; dejavnosti posredovanja med večinskimi mediji in manjšinami ter organizacijami za človekove pravice; spodbujanje ozaveščenosti žrtev in prič; zmožnosti prijavljanja rasističnih manifestacij in programov, ki spodbujajo ozaveščenost državljanov in državljank o medetnični strpnosti.  

 

Forum - Forum skupnosti migrantov in beguncev v Londonu (Velika Britanija) 

Forum skupnosti migrantov in beguncev (Forum) spodbuja pravice migrantov in beguncev, deluje na način krepitve njihovih skupnostnih organizacij, ter zagotavlja enake možnosti za posameznike, s ključnim ciljem, tj. pospeševanjem vključevanja in integracije. Forum opozarja na pomanjkanje storitev ter naslavlja institucionalno diskriminacijo pri vprašanjih o migracijah, zdravju in izobraževanju, države blaginje in zaposlovanju s holističnimi, inovativnimi pobudami migrantov in beguncev pri razvoju skupnosti in organiziranju, zagovorništvu in mentoriranju podpore za posameznike in delovanje politik, ki obravnavajo izvore izključevanja. Forum organizira podeljevanje nagrade Women On The Move, s čimer časti dosežke vodij ‘grassroot’ skupnosti in povečuje ozaveščenost o zadevah skupnosti. 

 

UNICRI - Medregijski raziskovalni inštitut Združenih narodov za kriminal in pravico  

 • Medregijski raziskovalni inštitut Združenih narodov za kriminal in pravico je avtonomna institucija Združenih narodov, ustanovljena leta 1967 v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, ki sledi Resoluciji 1086 s pozivom za širitev dejavnosti Združenih narodov pri preprečevanju kriminala in kazenskem pravosodju. UNICRI prispeva k oblikovanju baze globalnega znanja o organiziranem kriminalu ter konvergence groženj. Inštitut podpira vlade in širšo mednarodno skupnost pri reševanju groženj, ki jih kriminal predstavlja za socialni mir, razvoj in politično stabilnost, spodbuja razvoj pravičnega in učinkovitega kazenskega sistema, spodbuja človekove pravice in zaščito ranljivih skupin.
  Delo UNICRI je organizirano v šest tematskih področij:
  • Preprečevanje nevarnosti organiziranega kriminala za varnost in razvoj;
  • Povečanje učinkovitosti kazenskega sistema in zaščite ranljivih skupin;
  • Spodbujanje mednarodnega kazenskega prava in praks;
  • Izmenjava dobrih praks, razvoj zmožnosti spodbujanja človekovih pravic in izboljšanje dostopa do storitev;
  • Upravljanje varnosti in preprečevanje pozivov k terorizmu;
  • Usposabljanje in nadaljnje izobraževanje: razvoj zmožnosti na področju preprečevanja kriminala in kazenskem pravosodju.